Წამლობითი სამუშაოები, გამოხშირვა და ნიადაგის სტრუქტურის გაძლიერება

  • - ხეების და მცენარეების სხვლა
  • - დაავადებული მცენარეეების ხეების სანიტარული ჭრა და ინფექციის აღმოფხვრა
  • - დაავადებული მცენარეების და ნიადაგის გამოკვლევა ლაბორტორიულად
  • - წამლობითი სამუშაოების ჩატარება ეკოლოგიურად სუფთა(ბიო) პრეპარატებით და მკურნალობა, როგორც მცენარის, ასევე დავადებული ნიადაგის მაღალნაყოფიერების აღდგენა
  • - მცენრეების ფესვთა სისტემის შესწავლა და პროფილაქტიკური სამუშაოების ჩატარება
  • ხეებისა და მცენარეების Მკურნალობა და პროფილაქტიკა ფუნგიციდური და ინსექტიციდური პრეპარატებით დაავადების შესაბამისად
  • Გამოფიტული ნიადაგის განოყიერება, გაფხვიერება, მაღალეფექტიანობის მიღება, სასუქის სწორი დოზის კომპინაციით და ნიადაგის სპეციფიკურად დამუშავებით
  • ნიადაგის და მცენარეების Პესტიციდებით დამუშავება სეზონურად, დაავადების გაუვრცელებლობის ან დაავადების არეალის შემცირების მიზნით
  • Სარეველებთან ბრძოლა სპეციალური საშუალებებით და ასევე ხელით
  • Მულჩირების გაკეთება, (ანუ სპეციალური სამუშაოები, რა დროსაც ნიადაგი იფარება სპეციალური საშუალებებით, რათა ნიადაგის გამოშრობა არ მოხდეს, იყოს საკმარისად ტენიანი და ჯანსაღი) სპეციალურად შერჩეულ მცენარეებზე,სარეველების საწინააღმდეგოდ, ნიადაგსა და მცენარის ფესვში ტენის შენარჩუნებისთვის