Მელიორაცია და საირიგაციო სისტემები - მორწყვის სამუშაოები

  • ეზოს, ბაღის და მცენარეების დროულლი მორწყვა
  • სარწყავი სისტემების სამონტაჟო სამუშაოების დაგეგმარება და  ნიადაგის მომზადება
  • Წვეთოვანი, დაწვიმებითი და ავტომატური სარწყავი სისტემების მონტაჟი
  • მცენარეების შესაბმისად დროული და სათანადო რწყვა
  • ორიენტირებული ვადების და მორწყვის განაკვეთების დადგენა და რწყვა
  • მიწების როგორც ხელოვნური ასევე ბუნებრივი სარწყავი სისტემის შერჩევა მონტაჟი
  • ლანდშაფტის შენარჩუნება და გამომშრალი ნიადაგის ვარგისიანად გადაქცევა რწყვის დროს მინერალების დამატებით
  • დრენაჟის სისტმის მოწყობა როგორც მშრალ, ასევე ჭარბტენიან ნიადაგზე,მცენარის დაავადებისა ან დაზიანებისაგან აცილების მიზნით